TomTom=\Storage Card\TomTom\TomTom Navigator.exe
iGo=\Storage Card\iGo\iGo.exe
Destinator=\Storage Card\Dest7EngTTS\DestinatorApps\Destinator\Destina tor.exe
iGuidance=\Storage Card\iNav iGuidance\iGuidanceQVGA.exe
Mobile Navigator=\Storage Card\Navigon\mn6\mn6.exe
Ozi Explorer=\Storage Card\OziExplorerCE\oziexplorerCE.exe
Garmin=\Storage Card\Garmin\RunGMXT\Garmin.exe
PolNav=\Storage Card\PolNav\polnav.exe
TwoNav=twonavdata\twonav.exe